Matrikula epea – Plazo de matrícula

2013-14 ikasturterako matrikula epea hurrengo urtarrilaren 28tik otsailaren 8ra arte zabalduko da.                                                                                     

Aurten aurrematrikula ondorengo epeetan burutuko da:

                               On line: 2013ko urtarrilaren 28tik otsailaren 7ra

                               Ikastetxean: 2013ko urtarrilaren 28tik otsailaren 8ra

 • Eskaerak aurkezteko epea: 2013ko urtarrilaren 28tik otsailaren 8ra. Aukeratutako lehengo ikastetxean baino ez dira entregatuko

            P. Cantarrana Ikastetxean, zeure seme-alabak kalitatezko irakaskuntza bermatzen duten zerbitzu ugari izango du:

 • 2 urteko gela.
 • Psikomotrizitate-gela
 • Ingelesa lau urtetik aurrera.
 • Tailerrak ingelesez
 • Gimnasioa.
 • Laguntza gela.
 • Eskolako jantokia.
 • Eskolako garraioa (lau ibilbide)
 • Informatika gela.
 • Normalkuntza proiektua.

Zure seme–alabak  H.Hezkuntza eta L.Hezkuntzako ikasketak gure Ikastetxean amaitu ondoren, DBH alboan dagoen institutoan egiteko aukera  izango du.  

El plazo de matrícula para el próximo curso 2013-14 permanecerá abierto entre el 28 de enero y el 8 de febrero.

          Este curso la preinscripción se realizará en los siguientes plazos:

    On line: del 28 de enero al 7 de febrero de 2013

    En el centro educativo: del 28 de enero al 8 de febrero de 2013

 • Entrega de documentación: del 28 de enero al 8 de febrero de 2013. Se realizará exclusivamente en el centro educativo elegido en primer lugar

 En el Colegio P. Cantarrana, su hijo o hija dispone de unos servicios que aseguran una enseñanza de calidad:

 • Aula de 2 años.
 • Aula de psicomotricidad
 • Inglés desde los 4 años.
 • Talleres en inglés en E. Primaria
 • Gimnasio.
 • Aula de apoyo.
 • Comedor escolar.
 • Transporte escolar, con cuatro rutas.
 • Aula de informática.
 • Proyecto de Normalización Lingüística.

 Su hijo o hija podrá cursar sus estudios de Enseñanza Primaria en nuestro centro y  continuarlos hasta los 16 años en el Instituto de Enseñanza Secundaria, anexo a nuestro centro.

IKASTETXEAN IZENA EMATEKO ESKABIDE ORRIA – 2013/14 IKASTURTEA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR – CURSO 2013/14

Aurkeztu behar den dokumentazioa / Documentación a Presentar

 Derrigorrezko dokumentuak / Documentos obligatorios

–         Familia-liburuan ikaslea azaltzen den orriaren fotokopia

Fotocopia de la hoja del Libro de Familia correspondiente al alumno/a

–         Familia-liburuan aita/ama azaltzen den orriaren fotokopia edo Lege-Tutorea izatearen ziurtagiria

Fotocopia de la hoja del Libro de Familia del padre/madre o documento acreditativo de ser tutor o tutora legal

–         Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen NANaren fotokopia (AIZ atzerritarrak izanez gero)

Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a (NIE en caso de personas extranjeras)

–         Familia helbidearen erroldagiria Udalak egina

Certificación del domicilio familiar expedida por el Ayuntamiento 

–         Hezkuntza Premia Berezietako galde-sorta (premia berezietako ikasleak)

Cuestionario de necesidades educativas especiales (alumnos/as con necesidades educativas especiales)

Beramaziorako beste dokumentuak / Otros documentos para la baremación

a)      Familiaren urteko errenta / Renta anual de la unidad familiar

–         Ikaslearen anai-arreba adingabeei dagozkien Familia-liburuko orrien fotokopia

Fotocopia de las hojas del Libro de Familia correspondientes a hermanos/as menores de edad del alumno o alumna

–         Foru Aldundietako Ogasun Departamentuetan dauden familia-unitateko kide zenbakarri guztien datuak egiaztatzeko baimena

Autorización de los componentes de la unidad familiar para verificar sus datos en el Departamento de Hacienda dela Diputación Foral

–         Ikastetxea eta helbidea bestelako Lurraldean egotekotan, 2011ko Errenta aitorpenaren deklarazioa

En caso de domicilio y centro en diferente Territorio, fotocopia dela Declaraciónde la renta 2011

b)  Bizilekuaren hurbiltasuna  / Proximidad del domicilio familiar

–         Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen lantegiaren ziurtagiria

Certificación del lugar de trabajo del padre, madre o tutor/ legal del alumno/a

c)  Ikastetxearekiko erlazioa / Relación con el centro

–         Ikaslearen anai-arrebaren batek eskatutako Ikastetxean edo atxikitako zentroren batean ikasten duela ziurtatzen duen agiria

Documento acreditativo de que algún hermano/a del alumno/a estudia en el centro solicitado o en algún centro adscrito

–         Ikaslearen aitak, amak edo lege-tutoreak eskatutako ikastetxean bertan lan egiten duela ziurtatzen duen agiria

Documento acreditativo de que el padre, madre o tutor/a legal del alumno/a trabaja en el centro solicitado

d)      Beste irizpiderik  / Otros criterios

–         Kide ugariko familia izatearen ziurtagiria

Documento acreditativo de la condición de familia numerosa

–         Ikaslearen elbarritasunaren ziurtagiria/ Certificado de discapacidad del alumno/a

–         Ikaslearen aita, ama, lege-tutorea edo anai-arrebaren elbarritasunaren ziurtagiria

Certificado de discapacidad del padre, madre, tutor/a legal o hermano/a del alumno/a

–         Eskatutako Ikastetxearen bazkide kooperatibista izatearen ziurtagiria

Documento acreditativo de la condición de socio/a cooperativista del centro solicitado

–         Ziurtagiri bat errendimendu handiko kirol-programa edo musika- edo dantza-ikasketa arautuak egiten ari dela egiaztatzeko

Documento acreditativo de estar cursando un programa deportivo de alto rendimiento o enseñanzas regladas de música o danza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *